Điều khoản dịch vụ Sunwinpc là một thỏa thuận pháp lý giữa Người dùng và Sunwinpc liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ, trang web, phần mềm và ứng dụng do Sunwinpc cung cấp. Điều khoản này nhằm bảo vệ lợi ích của cả hai bên và đảm bảo một môi trường sử dụng Dịch vụ thuận tiện và an toàn cho Người dùng. Bằng việc truy cập và sử dụng Dịch vụ, Người dùng đồng ý tuân thủ và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều khoản dịch vụ Sunwinpc.

Điều khoản Dịch vụ SunWinPc

Điều khoản Dịch vụ SunWinPc
Điều khoản Dịch vụ SunWinPc

 

Phạm vi

Điều khoản dịch vụ áp dụng cho tất cả Người dùng sử dụng Dịch vụ của Sunwinpc. Các Dịch vụ này bao gồm các sản phẩm, dịch vụ, trang web, phần mềm và ứng dụng do Sunwinpc cung cấp. Việc sử dụng Dịch vụ có thể yêu cầu Người dùng cung cấp thông tin cá nhân và tạo tài khoản. Trong trường hợp này, Người dùng phải cung cấp các thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật. Sunwinpc sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do việc cung cấp thông tin sai lệch của Người dùng.

Thay đổi đối với các Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ Sunwinpc có quyền thay đổi Điều khoản dịch vụ này bất kỳ lúc nào và việc thay đổi này có hiệu lực ngay khi được công bố trên trang web của Sunwinpc. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi các Điều khoản dịch vụ đã được sửa đổi có nghĩa là Người dùng đã chấp nhận các thay đổi này. Do đó, Người dùng có trách nhiệm theo dõi các thay đổi trong Điều khoản dịch vụ để biết được những điều khoản mới nhất.

Quyền sở hữu trí tuệ

Các sản phẩm, dịch vụ, trang web, phần mềm và ứng dụng của Sunwinpc được bảo vệ bởi các quyền sở hữu trí tuệ và các quyền sở hữu khác của Sunwinpc. Người dùng đồng ý không sao chép, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu nào thuộc sở hữu của Sunwinpc mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Sunwinpc.

Quy định về Bảo mật của SunWinPc

Điều khoản dịch vụ Sunwinpc coi trọng quyền riêng tư của Người dùng và cam kết tuân thủ Chính sách quyền riêng tư được công bố trên trang web của Sunwinpc. Chính sách này nhấn mạnh cam kết của Sunwinpc để bảo vệ thông tin cá nhân của Người dùng và giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin này.

Thu thập thông tin

Khi sử dụng Dịch vụ của Sunwinpc, Người dùng có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, địa chỉ và số điện thoại. Ngoài ra, Sunwinpc cũng có thể tự động thu thập thông tin về việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành và thời gian truy cập. Tất cả các thông tin này được thu thập nhằm cải thiện Dịch vụ và đảm bảo sự an toàn cho Người dùng.

Sử dụng thông tin

Các thông tin cá nhân của Người dùng chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp Dịch vụ và liên hệ với Người dùng khi cần thiết. Điều khoản dịch vụ Sunwinpc cam kết không tiết lộ, chia sẻ hay bán thông tin cá nhân của Người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý của Người dùng hoặc được yêu cầu bởi pháp luật.

Tiết lộ thông tin

Điều khoản dịch vụ Sunwinpc có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Người dùng trong các trường hợp sau:

  • Được yêu cầu bởi pháp luật hoặc các cơ quan có thẩm quyền.
  • Nhằm bảo vệ quyền lợi và tài sản của Sunwinpc.
  • Trong trường hợp khẩn cấp để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của con người.
  • Khi có sự đồng ý bằng văn bản của Người dùng.

Các quyền và Trách nhiệm của Người dùng

Các quyền và Trách nhiệm của Người dùng
Các quyền và Trách nhiệm của Người dùng

 

Người dùng có những quyền và trách nhiệm sau khi sử dụng Dịch vụ của Sunwinpc:

Quyền sử dụng

Người dùng có quyền truy cập và sử dụng các Dịch vụ của Sunwinpc theo các quy định của Điều khoản dịch vụ. Các Dịch vụ này chỉ dành riêng cho việc sử dụng cá nhân và phi thương mại. Sunwinpc có thể chấm dứt quyền sử dụng Dịch vụ nếu Người dùng vi phạm các điều khoản hoặc pháp luật hiện hành.

Trách nhiệm

Người dùng có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Điều khoản dịch vụ và pháp luật liên quan khi sử dụng Dịch vụ của Sunwinpc. Nếu có bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào xảy ra do vi phạm các quy định này, Người dùng sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và Sunwinpc không chịu trách nhiệm đối với các hành vi của Người dùng.

Chấm dứt tài khoản

Điều khoản dịch vụ Sunwinpc có quyền chấm dứt tài khoản của Người dùng trong trường hợp vi phạm Điều khoản dịch vụ hoặc pháp luật hiện hành. Trong trường hợp này, Điều khoản dịch vụ Sunwinpc sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Người dùng và các bên liên quan.

Hạn chế Trách nhiệm của SunWinPc

Hạn chế Trách nhiệm của SunWinPc
Hạn chế Trách nhiệm của SunWinPc

 

Điều khoản dịch vụ Sunwinpc đảm bảo cung cấp Dịch vụ một cách tốt nhất có thể nhưng không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ luôn hoạt động ổn định và không có lỗi. Sunwinpc không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do việc sử dụng Dịch vụ hoặc việc không thể truy cập vào Dịch vụ.

Giải quyết Tranh chấp và Luật Áp dụng

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, hai bên sẽ cố gắng giải quyết bằng đối thoại và thương lượng. Trong trường hợp không thể giải quyết được, tranh chấp sẽ được đưa ra tòa án có thẩm quyền để xem xét và giải quyết theo pháp luật Việt Nam.

Điều khoản và Điều kiện Chung

Các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận này được quy định bởi pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này không có hiệu lực hoặc bị coi là không thể thi hành, các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực và áp dụng.

Kết luận

Điều khoản dịch vụ Sunwinpc là một thỏa thuận pháp lý giữa Người dùng và Sunwinpc nhằm bảo vệ lợi ích của cả hai bên và đảm bảo một môi trường sử dụng Dịch vụ thuận tiện và an toàn cho Người dùng. Chúng tôi hy vọng rằng Điều khoản dịch vụ Sunwinpc này đã cung cấp đầy đủ thông tin và giải đáp các thắc mắc của Người dùng. Nếu còn bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang web https://sunwinvui.com/.